Daftar LHKASN Pegawai Pengadilan Agama Wonosari

NO

NAMA

JABATAN

     2020

     2021

1.

 

H. Ahmad Mashuri, S.H., M.S.I.

 

 

Jurusita PA Wonosari

 

Sudah Lapor Sudah Lapor

2.

 

Sumitro Jatiroso

 

 

Jurusita PA Wonosari

 

Sudah Lapor Sudah Lapor

3.

 

M. Arief Jauhari, S.A.P.

 

 

Kasubbag Perencanaan, TI & Pelaporan

 

Sudah Lapor Sudah Lapor

4.

 

Muhammad Dikyah Salaby Ma'arif, S.E.I., M.S.I.

 

 

Kasubbag Umum & Keuangan

 

Sudah Lapor Sudah Lapor

5.

 

Mariono

 

 

Pengadministrasi Persuratan

 

Sudah Lapor Sudah Lapor

6.

 

Istichomah, S.P.

 

 

Analis Humas

 

Sudah Lapor Sudah Lapor

7.

 

Mawar Lupita Aztri, S.Kom.

 

 

Ahli Pertama Pranata Komputer

 

 

-

 

Sudah Lapor

8.

 

Pratami Dewi Ramadhani, A.Md. A.B.

 

 

Pengadministrasi Registrasi Perkara

 

 

-

 

Sudah Lapor